Окончателен валидиращ преглед за да получи Кредитополучателя грантовото плащане

За да получи Кредитополучателя грантовото плащане, изпълнението на проекта трябва да бъде верифицирано от Независимия консултант за индустриалния сектор, който е определен от ЕБВР и по тази програма е MWH Harza Engineering.

Отговорностите на Независимия консултант са да потвърди

Дали всеки проект, за който е отпуснат кредит, отговаря на критериите за квалифицируемост, както и дали финансираните по проекта инвестиции са извършени на база на изготвения за целта ПРИЕ.

Дали грантовите плащания за успешно завършени проекти, плащани от името на Европейската Комисия чрез ЕБВР, се извършват само за квалифицируеми проекти, които отговарят на всички критерии. Задължение на Независимия консултант е да не позволява отпускането на грантови плащания за проекти, чието завършено изпълнение не е верифицирано.

Извършването на окончателния валидиращ преглед е свързано със следните дейности

  • Посещение на мястото на реализация на проекта от страна на Независимия консултант, след неговото окончателно изпълнение и наличие на Акт15 за обекта;
  • Валидиране на правилното изпълнение на проекта съгласно изготвения ПРИЕ и отразяването му в специалния за целта Въпросник от страна на Независимия консултант;
  • Независимият консултант изпраща до ЕБВР и Българската банка-партньор свое становище относно реализацията на проекта и това дали тя е в съответствие със специфичните изисквания на кредитната линия. Становището е под формата на мемо или сертификат за окончателен валидиращ преглед на база на попълнения въпросник.

В случай на изискване от ЕБВР, Независимият консултант може да анализира и проекта на ПРИЕ във фазата на разработката, след което да консултира служителя на Банката-партньор, отговарящ за проекта, относно евентуалните рискове.

Всеки окончателен валидиращ преглед включва

Оценка на изпълнението на проекта, потвърждаваща първоначално планираните мерки, заложени в енергийния одит. Ако има някакви разлики, те следва да бъдат обосновани и да се оценят последствията от тях.

Копие от сертификата за одобрение (Акт 15), подписан от Кредитополучателя след анализиране и обобщаване на резултатите от пусковите изпитания.

Становище относно ISI – индикаторът за индустриалния сектор.

За да извърши тези свои задължения, Независимият консултант получава от ЕнКон съответният ПРИЕ за всеки кредитополучател след одобрението му за кредит от страна на Банката-партньор, месечни отчети за напредъка в изпълнение на проекта, както и известие за очакваната дата на завършването му.

Полезна информация? Споделете с приятелите си!
epochtimes-bg.com
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: